08:09 AM Wed, 24/09/2014
Vị trí trường Quang Trung
Thẻ liên kết sinh viên
Điểm thi
CLB Thiện Nguyện
Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1623202
Đang trực tuyến: 11

THÔNG BÁO

V? vi?c tham gia BHYT b?t bu?c và BHTN t? nguy?n


(Chi Tiết...)
K? HO?CH TRI?N KHAI CH??NG TRÌNH TUY?N CH?N ?I?U D??NG LÀM VI?C T?I CHLB ??C

Tri?n khai k? ho?ch h?p tác gi?a BV Thái Hòa, Công ty T??ng Lai và tr??ng trung c?p Quang Trung

(Chi Tiết...)
Danh sách phòng thi và l?ch thi t?t nghi?p - K? thi ngày 06.09.2014

Danh sách phòng thi và l?ch thi t?t nghi?p - K? thi ngày 06.09.2014

(Chi Tiết...)
Danh sách xét ?i?u ki?n thi t?t nghi?p - K? thi ngày 06.09.2014

Danh sách xét ?i?u ki?n thi t?t nghi?p - K? thi ngày 06.09.2014

(Chi Tiết...)
Ti?p ?oàn Nh?t ??n tham quan tr??ng

V?i mong mu?n t?o c? h?i cho các b?n h?c sinh sau khi t?t nghi?p

(Chi Tiết...)
Tr??ng TC Quang Trung tuy?n sinh l?p V?n b?ng 2

Ngành ngh? ?ào t?o: D??c S?, ?i?u d??ng, Y s?. ??i t??ng tuy?n sinh: ?ã t?t nghi?p trung c?p chuyên nghi?p nhóm ngành s?c kho? và các ngành khác.

(Chi Tiết...)
Ti?p s?c mùa thi n?m 2014

Sinh viên tình nguy?n tr??ng TC Quang Trung ti?p s?c mùa thi d??i m?a. ?ây là m?t ho?t ??ng thi?t th?c, b? ích, góp ph?n làm cho kì thi tr? nên nghiêm túc h?n.

(Chi Tiết...)
Ngh? gì, làm gì cho ‘TI?P S?C MÙA THI 2014’

“TI?P S?C MÙA THI” là m?t ho?t ??ng mang ý ngh?a nhân v?n r?ng l?n mà c? n??c quan tâm trong m?i n?m ??n hè!

(Chi Tiết...)
Các bản tin khác

Giới thiệu trường

Hoạt động của trường

Tin tức trường trên truyền hình
Liên K?t ?ào t?o
?oàn Nh?t
CSVC - trang thi?t b?
Các c? s? ?ào t?o
Khảo sát ý kiến
Đánh giá chất lượng đào tạo của trường Quang Trung
Hỗ trợ trực tuyến
Ms Tuyen